Savivalda

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:
Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija (renkama dvejiems metams), atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei. Savo veiklą organizuoja pagal mokyklos tarybos nuostatus.

Mokyklos tarybą sudaro 13 narių: 4 (9-12 kl.) mokiniai, 4 mokytojai, 4 tėvai ir vienas vietos bendruomenės atstovas. Į tarybą mokinius renka mokinių parlamentas, mokytojus – mokytojų susirinkimas, tėvus – klasių tėvų atstovų susirinkimas (po 1 atstovą iš klasės renka klasių tėvų susirinkimas).

 

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – mokyklos savivaldos institucija (renkama dvejiems metams), skirta pedagogų (mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų) profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro 10 pedagogų (9 mokytojai ir 1 pagalbos mokiniui specialistas).

2021–2023 m. gimnazijos Mokytojų  tarybos sudėtis:

 • Eglė Noreikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
 • Reda Ambrazaitienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Zita Morkūnienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Vilma Montvilaitė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Virginija Juknienė, biologijos mokytoja ekspertė,
 • Genovaitė Kulbienė, vyresnioji chemijos mokytoja,
 • Aušra Sučylienė, istorijos mokytoja metodininkė,
 • Ligita Dauderienė, vyresnioji muzikos mokytoja,
 • Danutė Anciukevičienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Birutė Gilienė, vyresnioji specialioji pedagogė.

Mokinių parlamentas

Mokinių parlamentas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija (renkama dvejiems metams), kurią sudaro 13 narių. Veiklos tikslas – atstovauti moksleivių interesams, sprendžiant su moksleiviais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą gimnazijoje ir už jos ribų.

 

Klasės mokinių tėvų komitetas

Klasės mokinių tėvų komitetas – savivaldos institucija (renkama dvejiems metams), kurios tikslas – klasės veiklų organizavimas ir atstovavimas. Komitetą sudaro 3 nariai, išrenkami kiekvienos klasės tėvų susirinkime.

 

Metodinė taryba (2021-2022)
 • Metodinės tarybos pirmininkė – Jovita Ivanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  nariai:
 • Vilma Rimvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Emilija Gedraitienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;
 • Jūratė Gelžinienė, matematikos ir IT metodinės grupės pirmininkė;
 • Skirmantė Svetikienė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;
 • Irmina Urbonienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 • Virginija Juknienė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 • Ligita Dauderienė, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė;
 • Giedrė Kraujelienė, kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė.
Mokytojų metodinės grupės (2021–2022)
 • Lietuvių kalbos metodinė grupė (E.Gedraitienė  - pirmininkė, A.Balčikonienė, E.Noreikienė, D.Smalinskienė, N.Krivickienė)
 • Užsienio kalbų metodinė grupė (S.Svetikienė - pirmininkė, I.Dementjeva, J.Ivanauskienė, R.Širmulienė, R Kuchalskienė, I.Kaškelytė, R.Ambrazaitienė, Z.Morkūnienė, Z.Navickienė)
 • Matematikos ir IT metodinė grupė (J.Gelžinienė - pirmininkė, V.Montvilaitė, N.Vitkauskienė, I.Rulienė, R.Žulienė)
 • Gamtos mokslų metodinė grupė (V.Juknienė - pirmininkė, J.Skrebienė, G.Kulbienė, A.Arelienė, D.Kuosienė, D.Stančiauskienė)
 • Socialinių mokslų metodinė grupė (I.Urbonienė - pirmininkė, D.Tabokienė, R.Dargužytė, D.Bakšys, V.Rulys, A.Sučylienė, J.Astramskienė)
 • Menų – technologijų metodinė grupė (L.Dauderienė - pirmininkė, A.Draugelienė, M.Yčas, B.Beresnevičienė, D.Gronskienė, R.Murauskas)
 • Fizinio ugdymo metodinė grupė (G.Kraujelienė - pirmininkė, D.Anciukevičienė, I.Charlampijavienė, M.Masilionytė)

 

Vaiko gerovės komisija (2021–2022)
 • Vilma Rimvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė
 • Vilija Andrijauskienė, socialinė pedagogė – komisijos pirmininkės pavaduotoja
 • Nijolė Valčiukienė, vyresnioji specialioji pedagogė – narė
 • Birutė Gilienė, vyresnioji specialioji pedagogė – narė
 • Dainora Stanulionienė, mokytoja padėjėja – narė
 • Eglė Noreikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – narė
 • Reda Ambrazaitienė, gimnazijos tarybos narė, rusų kalbos mokytoja metodininkė – narė
 • Vilma Montvilaitė, matematikos mokytoja metodininkė – narė
 • Rūta Dargužytė, profesijos patarėja, Id klasės vadovė – narė.

 

Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija (2021-2023)
 • Vilma Rimvydienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė
 • Aušra Gabrėnienė - Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Rasa Širmulienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Genovaitė Kulbienė - vyresnioji chemijos mokytoja
 • Eglė Noreikienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Nijolė Vitkauskienė - matematikos mokytoja metodininkė
 • Giedrė Kraujelienė - kūno kultūros mokytoja metodininkė.