Ugdymas

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Informacija iš ugdymo plano 2021-2022 m.m.
Mokslo metų pradžia: 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pusmečių trukmė:

 • I pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 29 d.
 • II pusmetis nuo vasario 1 d. iki mokslo metų pabaigos.
 • Mokslo metų pabaiga: I-III klasėms birželio 23 d., IV klasėms - gegužės 21 d.

Atostogos:

 • Rudens nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 5 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo gruodžio 27 d. iki sausio 7 d.
 • Žiemos atostogos nuo vasario 14 d. iki vasario 18 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos nuo balandžio 19 d. iki balandžio 22 d.
 • Vasaros atostogos nuo birželio 23 d. iki rugpjūčio 31 d.

Pamokų laikas

 1. pamoka     8.05-8.50 (I-II kl.)  (pertrauka 5 min.)
  pamoka     7.50-8.35 (III-IV kl.) (pertrauka 20 min.)
 2. pamoka     8.55-9.40   (pertrauka 10 min.)
 3. pamoka     9.50-10.35  (pertrauka 20 min.)
 4. pamoka   10.55-11.40  (pertrauka 20 min.)
 5. pamoka   12.00-12.45  (pertrauka 15 min.)
 6. pamoka   13.00-13.45  (pertrauka 10 min.)
 7. pamoka   13.55-14.40  (pertrauka 10 min.)
 8. pamoka   14.50-15.35 
   

Vertinimas:

Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą: 10 - puikiai, 9 - labai gerai, 8 - gerai, 7 - pakankamai gerai, 6 - patenkinamai, 5 - pakankamai patenkinamai, 4 - silpnai, 3 - blogai, 2 - labai blogai,  1- nieko neatsakė, neatliko užduoties.

Kitų dalykų vertinimai:

  pasirenkamųjų dalykų žinios ir pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
  dalykų modulių mokymosi pasiekimai vertinami „įskaity­ta“ arba „neįskaity­ta“;
  etikos, tikybos, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų mokymo(-si) pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
  specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
  kai mokinio pasiekimai nėra įvertinti: „neatestuota“.
Jei mokinys per pusmetį praleido 50% ir daugiau dalyko pamokų, laiko­mas neišėjęs mokymosi programos. Pagal dalykų mokytojų nustatytą atsiskaitymo tvarką, mokyto­jas gali jį neatestuoti ir skirti papildomus darbus, už kuriuos privaloma atsiskaityti.

Vertinimo metodus, kriterijus, formas mokytojai derina tarpusavyje, svarsto met­o­dikos grupėse, per pirmąsias mokslo metų pamokas aptaria su mokiniais, supažindina mokinių tė­vus per tėvų susirinkimus, atvirų durų dienas ir individualiai, kai tėvai kreipiasi.

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo organizavimo tvarka“, patvirtinta 2018 m. rugsėjo 3 d. mokytojų tarybos posėdžio nutarimu įsak. Nr. V-64.

Pastabos individualaus ugdymo plano sudarymui:

 • Individualūs III-IV klasių mokinių ugdymo planai rengiami dviems metams, pagal patvirtintą prašymo formą.
 • Prašymo forma individualaus ugdymo plano sudarymui: new excel 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m.
 • Sudarant individualų ugdymo planą konsultuoja: dalyko mokytojas, klasės vadovas, pavaduotoja ugdymui, karjeros ugdymo konsultantai, socialinė pedagogė, psichologė.

Būtina mokytis šiuos dalykus:

 • Tikyba arba etika
 • Lietuvių kalba ir literatūra
 • Užsienio kalba (viena)
 • Matematika
 • Istorija arba geografija
 • Vieną dalyką iš gamtos mokslų: biologija, fizika, chemija
 • Vieną iš menų ar technologijų srities: dailė, muzika, teatras, šokis, technologijos ar kt.
 • Kūno kultūra: bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka

Dalykų kursai:

 • Bendrasis kursas B perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes.
 • Išplėstinis kursas A savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.
 • Užsienio kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos sąjungos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius;
 • A1 ir A2 lygiai atitinka trečios užsienio kalbos mokėjimo lygį;
 • B1 – antros užsienio kalbos;
 • B2 – pirmos užsienio kalbos.

Dalykų ir pamokų skaičius:

 • Per dvejus metus (III-IV kl.) mokomųjų dalykų mažiausiai gali būti 8.
 • Kursų A ir B skaičius neribojamas, galima visus dalykus mokytis tik B kursu.
 • Galimas mažiausias savaitinių pamokų skaičius tiek trečioje tiek ketvirtoje klasėje - 28 pamokos.