Veiklos planavimas

  • Einamojo mėnesio planai skelbiami el. dienyne ir skelbimų lentoje.
  • 2019 m. Panevėžio „Minties“ gimnazija. Metinės veiklos planas word