^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Savivalda

Mokinių parlamentas

Mokinių parlamentas - aukščiausia mokinių savivaldos institucija, veiklą organizuoja vadovaudamasi savo parengtais nuostatais, kuriuos tvirtina mokyklos taryba.

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba - mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovai, visi mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, socialinis pedagogas, specialieji pedagogai, bibliotekos vedėjas, psichologas, logopedas.

Metodinė taryba

Metodinė taryba - mokyklos savivaldos institucija, organizuojanti pedagogų metodinę veiklą. Ją sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir metodikos grupių pirmininkai.

Metodinės tarybos nariai (2017 m. rugsėjis):

Užsienio k. (anglų, rusų, vokiečių) – Lina Padelevičienė, anglų k. mokytoja;

Kūno kultūra – Danutė Anciukevičienė, k. kultūrs mokytoja;

Gamtos, informacinių technologijų – Daiva Stančiauskienė, fizikos mokytoja;

Menai, technologijos – Eglė Šarauskienė, muzikos mokytoja;

Lietuvių k. – Aušra Balčikonienė, lietuvių k. mokytoja;

Doros ir socialinių mokslų – Rimalda Vitkevičienė, geografijos mokytoja;

Matematika – Loreta Klimkevičienė, matematikos mokytoja.

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba - aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei. Savo veiklą organizuoja pagal mokyklos tarybos nuostatus.

Mokyklos tarybą  sudaro 15 narių: 5 (9-12 kl.) mokiniai, 5 mokytojai ir 5 tėvai. Į tarybą  mokinius renka mokinių parlamentas, mokytojus – mokytojų susirinkimas, tėvus – klasių tėvų atstovų susirinkimas (po 1 atstovą iš klasės  renka klasių tėvų susirinkimas).

Mokyklos tarybos nariai (2017 m. rugsėjis):

Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

  • Vilma Rimvydienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
  • Aušra Gabrėnienė - Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Jovita Ivanauskienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
  • Ona Liškauskienė - fizikos mokytoja metodininkė;
  • Eglė Noreikienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Rasa Paukštytė - vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Rasa Širmulienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė.

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1327461