^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Dokumentai

Viešieji ir vidaus tvarkos dokumentai

pdf  Gimnazijos direktoriaus metinės veiklos ataskaita (2018 m.)

pdf  Gimnazijos direktoriaus metinės veiklos užduotys (2018 m.)

Informacija apie darbuotojus:

 • word  Gimnazijos etatų sąrašas ir darbo užmokesčio koeficientai
 • excel  Pedagogų darbo užmokesčio koeficientai

Informacija apie viešuosius pirkimus:

 • pdf  Viešųjų pirkimų planas (2019 m.)
 • pdf  Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2018 m.)
 • pdf  Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo (2017-06-28)
 • pdf  Viešųjų pirkimų planas (2018 m.)

Finansinės ataskaitos:

 • pdf  Finasinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.
 • pdf  Finansinės būklės ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.
 • pdf  Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.
 • pdf  Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d.
 • pdf  Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.
 • pdf  Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d.
 • pdf  Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d.
 • pdf  2016 m. metinės ataskaitos

Informacija apie teikiamas paslaugas:

 • Mokinių maitinimas: valgyklos darbo laikas – 9.00-15.00, valgiaraštis - pdf
 • Mokamos paslaugos gimnazijos biliotekoje: dokumentų kopijavimas, dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu;

Gimnazijos ugdymo organizavimo dokumentus ir tvarkas, reikalingas formas ir sąrašus rasite:

newElektroniniame dienyne meniu „Svarbi informacija->Mokyklos failai“ (reikalinga registracija).
Šiuo metu dienyne paskelbti šie dokumentai:

Praleistų pamokų pateisinimo lapas-forma
20 priedas. Etninės kultūros programos integracija
19 priedas. Bendrieji kalbos reikalavimai gimnazijoje
18 priedas. Socialinės veiklos organizavimo tvarka I-II klasių mokiniams
17 priedas. Kursų keitimo tvarka
16 priedas. Neformalaus ugdymo organizavimo tvarka
15 priedas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo vertinimo ir įsivertinimo organizavimo tvarka
14 priedas. Projektinės veiklos organizavimo tvarka
13 priedas. Žmogaus saugos programos integracija
12 priedas. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos integracija
11 priedas. Ugdymo karjerai programos integravimas
10 priedas. Lytiškumo ir sveikatos programų integravimas
9 priedas. Lankomumo tvarkos aprašas
8 priedas. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
7 priedas. Tėvų susirinkimų organizavimo ir tėvų informavimo tvarka
6 priedas. Pedagoginės pagalbos teikimo tvarka
5 priedas. Mokinių pasiekimų lūkesčių įgyvendinimo tvarka
4 priedas. Išorės diferencijavimo tvarka
3 priedas. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
2 priedas. IUP 2017-2019 m.m.
1 priedas. Ilgalaikių planų ir programų rengimo tvarkos aprašas
Gimnazijos ugdymo planas 2017-2019 m.m.
2017-2018 m.m. mokinių konsultavimo grafikas
2017-2018 m.m. pamokų tvarkaraštis
2017-2018 m.m. kalendorius (švenčių, atostogų, pusmečių datos)

newVMA Moodle nuorodoje „Dokumentai“ (reikalinga registracija).
newGimnazijos svetainės nuorodose „Tvarkaraščiai“, „Vidurinis ugdymas“, „Veiklos planavimas“.


LR dokumentų švietimo tema biblioteka

pdf LR ŠMM dėl teisių pažeidimo švietimo įstaigose

Dokumentai, įsakymai - http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx

Informacinės nuorodos Lietuvoje

Straipsnių peržiūrėjimai
1327510