^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Informacija eksternams

Kontaktai:

Panevėžio miesto „Minties“ gimnazijos administracija
Kniaudiškių g. 40, tel. (8 45) 420635, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Rimvydienė

Savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus specialistė Minolė Petronytė-Kairienė, tel. (8 45) 501378.


Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2019–2020 mokslo metais gali teikti prašymus bazinės mokyklos vadovui. Šiais metais priimti ir registruoti eksternų prašymus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą pavesta Panevėžio „Minties“ gimnazijai. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje, kuri vyks balandžio 15 – birželio 19 dienomis. Egzaminų tvarkaraštis: pdf

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
  4. užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Prašymo forma pateikiama spausdinta (nesiųskite el.paštu): word

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Pinigus už egzaminus pervesti į sąskaitą LT 217300010002388400, mokėjimo paskirtis "už brandos egzaminus", mokėjimo kvito kopiją pridėti prie prašymo.

Buvę mokiniai, t. y. ankstesniųjų laidų abiturientai, turintys mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį mokymąsi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, prašymus laikyti brandos egzaminus turi pateikti mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui.

Primename, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėje mokykloje laikys tik tie kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje, eksternai, įsiregistravę egzaminus laikyti po lapkričio 24 dienos Kauno miesto bazinėje mokykloje.

Detaliau susipažinti su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, su dalykų brandos egzaminų programomis ir vykdymo instrukcijomis, galima internetinėje svetainėje: http://www.egzaminai.lt.

Straipsnių peržiūrėjimai
1434740